کتاب ها

فصلنامه ها

  • امام صادق عليه السلام فرمودند:

    نبي اسلام صلي ا... عليه و آله وسلم  فرمودند: (در جنگ) مكر و فريب نكنيد و خدعه و نيرنگ به كار نبريد و با جسد دشمن مثله (بريدن اعضاء) نكنيد و درخت را قطع نكنيد مگر در مورد ضرورت و پير فرتوت را نكشيد و نيز كودكان و زنان را به قتل نرسانيد.

    بحار ج 100 /ص25

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید