اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه

نام کتاب:

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه

از مجموعه کتابهای :

 بررسی تحقیقی حقوق بشردوستانه در منابع اسلامی و اسناد بین المللی (جلد اول)

 نویسندگان :

عبدالرضا لطفی – نادر اخگری بناب – محمد رضا فقهی

 نوبت چاپ : اول – زمستان 88

شابک : 9-52-8214-964-978

مقدمه:

 

بی تردید عناصر مورد حمایت در جنگ از مهمترین محورهای حقوق بشردوستانه می باشد که بصورت گسترده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه و در منابع اسلامی بویژه فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این میان اشخاص و افراد انسانی در برخورداری از این حمایت ها از جایگاه خاصی برخوردارند بطوری که بررسی اسناد و منابع نشان می دهد حتی محدودیتهای در نظر گرفته شده چه در مورد تسلیحات جنگی وچه در مورد شیوه های جنگی و دیگر موضوعات مرتبط با حقوق بشردوستانه با عنایت به شخصیت و مقام انسانی بوده است. پرواضح است که هدف اصلی از ایجاد محدودیت در ساخت و بکارگیری تسلیحات جنگی و یا ممانعت از بکارگیری شیوه های غیر انسانی در جنگ حمایت از افراد انسانی است کهدر فرایند وضعیت جنگی بیشترین صدمات و تلفات را متحمل می شوند لذا هرچند حمایت از اموال و اشیاء غیر نظامی مهم و ارزشمند است اما مسأله بسیار مهمتر حمایت از خود بشر است. از این روست که حتی مکانهایی که برای بقاء انسانها ضروریند مصون از حمله می باشند. ...

You have no rights to post comments

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید