حقوق بشردوستانه بین المللی (4)

چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه

جمشید ممتاز : استاد دانشگاه تهران     ناصر قربان نیا : استادیار دانشگاه مفید

نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی : استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی

نویسنده : مارک فریدمن      ترجمه : سعید ارادت

ارزیابی جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

دکتر نادر ساعد : دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید