بيانيه دبيركل همايش اول اسلام وحقوق بشر دوستانه بین المللی ، آيت الله شيخ محسن اراكي

آذر 2, 1400
67 بازدید

بيانيه دبيركل محترم همايش اول اسلام وحقوق بشر دوستانه بین المللی آيت الله شيخ محسن اراكي بدرستيكه خداوند به عدل و نيكي و بخشش به بستگان دستور مي‌دهد و از فساد و زشتي و ستم باز مي‌دارد. شما را پند مي‌دهد بسا كه به ياد آييد(قرآن كريم). اسلام دين عدالت و مهرباني و بخشندگي و […]

بيانيه دبيركل محترم همايش اول اسلام وحقوق بشر دوستانه بین المللی آيت الله شيخ محسن اراكي

بدرستيكه خداوند به عدل و نيكي و بخشش به بستگان دستور مي‌دهد و از فساد و زشتي و ستم باز مي‌دارد. شما را پند مي‌دهد بسا كه به ياد آييد(قرآن كريم).

اسلام دين عدالت و مهرباني و بخشندگي و بشردوستي و ستيز با ستمگران و ياري مظلومان است. نه همچون مسلك‌هاي فريبنده‌اي كه از يك سوي شعار مهر و محبت را فرياد مي‌زنند و از سوي ديگر با ستمكاران و جنايتكاران و دشمنان بشريّت دست دوستي داده و بر ظلم و جنايت آنان با سكوت بلكه با توجيه و حمايت خود مُهر تأييد مي‌زنند.

رهبران واقعي اسلام كه پيامبر بزرگ خدا رسول اكرم محمد مصطفي(صلي الله عليه و آله و سلم) سر سلسلة آنان بود، و امير المؤمنين علي و يازده فرزندش تداوم راستين او بودند برترين و درخشنده‌ترين الگوي عدل و مهرباني و انساندوستي را در تاريخ بشر به نمايش گذاشتند تا آنجا كه در روايت است كه اميرالمؤمنين علي به فرزند خود دربارة قاتل خويش ابن ملجم پس از آنكه دستگير شد چنين سفارش مي‌دهد كه ؛

ارفق يا ولدي باسيرك و ارحمه واحسن اليه و اشفق عليه…

فرزندم : با اسير خود مدارا كن و با او مهربان باش وبه او نيكي كن و دلسوز او باش، پس از هوش رفت. هنگامي كه به هوش آمد ، فرزندش ظرف شيري را بدست او داد تا بنوشد، اندكي از آن نوشيد ، سپس آن را از لبش دور كرد و فرمود: شير را به اسيرتان بدهيد تا بنوشد، سپس به فرزندش فرمود: تو را به حقي كه بر تو دارم سوگند مي‌دهم تا جان به تن دارم به اسيري كه در دست توست غذاي نيكو دهي و نيكو بنوشاني و با او مدارا و مهرباني كني از آنچه مي‌خوري به او بخوراني و از آنچه مي‌نوشي به او بنوشاني، تا از او بالاتر و برتر باشي(مستدرك الوسائل ،۱۱ ،‌۷۹)

اين نمونه رفتار رهبران اسلام با دشمنان خويش است تا چه رسد به انسانهاي مظلوم و ستمديده‌اي كه در زير چكمة جنايتكاران و ستمگران گرفتارند و فرياد دادرسي و داد خواهي سرداده و عدالتخواهان را به ياري و كمك فرا مي‌خوانند، در همين جاست كه فلسفة جهاد در اسلام آشكار مي‌شود. جهاد در اسلام يعني به ياري مظلومان شتافتن و عدل و راستي و مهرباني و صلح را برقرار كردن ، و بنابراين برترين عمل بشردوستانه ياري ستمديدگان و كاستن از آلام و مصائب و رنجهاي آنان و كوتاه كردن دست ستمكاران است . آنچه امروز در فلسطين و عراق و افغانستان مي گذرد نمونه بارز بربريتي است كه مي‌كوشد بار ديگر پس از قرنها تلاش بي وقفه انبياء و مصلحان و عدالتخوان در اقامه عدالت و صلح و رفع تبعيض و ظلم و هدايت انسان به سوي ارزشهاي والاي الهي و انساني و جهاني شايسته كرامت انسان بارديگر با زير پا گذاشتن همه اين تلاشها و ارزش ها جهان را زير سلطه ستم خود بگيرد.

اكنون و در شرايط دشوار جهاني و رنج روز افزوني كه هر روز در جاي جاي جهان در اثر زياده طلبي ستمگران بر پيكر بشريت فرو مي آيد بر همة انسانهاي آگاه و عدالتخواه و مؤسسات و نهادهاي بشردوست و مدافع انسان فرض است به ياري هم بشتابند و با تلاش مستمر تا آنچا كه در توان دارند از آلام و رنج بشر بكاهند و با نهضتي جهاني و فراگير و با استفاده از همه امكانات علمي و عملي زمينه را براي تحقق عدالت و ايجاد جهاني عاري از نزاع و خشونت و سرشار از صلح و سعادت فراهم آورند تا بشريت بتواند در اين بستر ارزشهاي والاي انساني خود را باز يابد و راه خويش را به سوي كمال و كرامت بپيمايد و اين رسالتي است سترگ و امانتي است بزرگ، فرا رو و بردوش همه روشنفكران و انديشمندان و روشن ضميران، اكنون چنين به نظر مي رسد كه تعاليم انبياء و تلاش و تكاپوي مصلحان ، رفته رفته به بار نشسته و بشريت به جستجوي معنويت و كرامت از دست رفته خويش برآمده و روح جمعي جامعه جهاني ، خواهان رعايت اصول اخلاقي و حفظ كرامت انساني حتي به هنگام بروز جنگ هاي نا خواسته مي گردد كه اگر جنگ، ضرورتي اجتناب ناپذير داشته باشد، كرامت و ارزش انسان ضرورتي بس والاتر و بالاتر است .و اين بيانگر آنست كه عزم و ارادة جامعه جهاني و تلاش و تحرك سازمانها و نهادهاي مدني، مي تواند در تعيين و ترسيم سرنوشت بشر، تأثير بسزايي داشته باشد. امروز در جهان، نقض حقوق اساسي انسانها، از سوي همه جوامع بشري، محكوم مي شود تا جائيكه حتي دولتهاي متجاوز نيز تحت فشار افكار عمومي، و نهادهاي بين المللي ، مجبور به تظاهر به رعايت اين حقوق شده اند و اين مهم، تكليف و مسئوليت ها را براي تلاش در جهت تحقق اين آرمان آسماني مضاعف مي كند. اميدوارم اين همايش بتواند ضمن تبيين مباني و اصول بشردوستانه اسلامي بويژه از ديدگاه فقه جعفري و سنت رسول خدا كه توسط اهل بيت معصومين او تبيين شده و سرشار از اصول و قواعد و مباني مستحكمي است كه عالي ترين و ظريف ترين حقوق بشردوستانه را در همه ابعاد ترسيم نموده، جهانيان بويژه بنگاهها و مؤسسات طرفدار حقوق بشردوستانه را به ضرورت اقدام جدي در راه گسرتش و تأمين حقوق بشردوستانه در سراسر جهان جلب كند و زمينه را براي تبيين هرچه بهتر و محققانه تر ديدگاه هاي اسلام و فقه جعفري و تعاليم پيامبر و اهل بيت عليهم السلام در رابطه با حقوق بشر بطور كلي و بويژه حقوق بشردوستانه اسلامي فراهم آورد.

و السلام عليكم و رحمة الله

برچسب ها آيت الله شيخ محسن اراكيبيانيه دبيركل همايش اول اسلام وحقوق بشر دوستانه بین المللی